با قرارگرفتن در آستانه فصل بارش باران، کال زرکش در اقدامی تعجب برانگیز از جانب دهداری و بخش داری این منطقه در حال آسفالت شدن است.